Sveikata – vienas pagrindinių vaiko gyvenimo kokybės rodiklių. Ji – didžiausia vertybė, kasdienio gyvenimo šaltinis. Sveikatos stiprinimas darželyje vykdomas vadovaujantis Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ įstatais bei įstaigos pedagogų parengta programa „Augu su gamta“.
Sveikata apibūdinama, kaip fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Tačiau nebūna dienos, kad mes negirdėtume pranešimų apie narkotikus ar kitus dalykus, kurie liguistai traukia jaunus žmones. Dar prieš kelerius metus tėvai manė, kad jų vaikas tikrai nėra pavojuje, šiandien, deja, viskas atrodo kitaip. Ne tik alkoholio, tabako, bet ir narkotikų banga žengia pirmyn, darydama jaunus žmones liguistais, priklausomais.
Mokslininkai ir visuomenė svarsto, kas skatina vaiką pradėti vartoti svaigiąsias medžiagas?

Sunku išskirti vieną priežastį, nes paprastai veikia kompleksas tarpusavyje susijusių vidinių ir išorinių veiksnių: paveldimumas, fizinė, socialinė aplinka, gyvenimo būdas, asmeninės nuostatos ir įpročiai.

Šiandien atsakingai galima teigti, kad yra ir apsaugos veiksnys – tai dvasiškai subalansuotas ir savimi pasitikintis vaikas su savo stabiliu, vidiniu AŠ. Jis turi geresnius šansus netapti priklausomu nuo svaigiųjų medžiagų.

Mes nuosekliai ir planingai, buriame bendruomenę ir su tėvų parama sudarome sąlygas vaikų sveikatai stiprinti ir sveikos gyvensenos nuostatoms formuoti. Tam pasitelkiame ir ankstyvosios prevencijos programą „Įveikime kartu“ bei vaikų socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančią programą „Zipio draugai“.

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Vaikų maitinimo organizavimu ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje atsakinga – dietologė.

 

_________________________________________________________________

Socialinis pedagogas vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais – tai vaiko gerovės advokatas, siekiantis padėti vaikui geriau adaptuotis bendruomenėje, padeda vaikui ugdytis socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.

Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlikti šviečiamąjį – informacinį darbą.

Nuo 2008 m. vykdoma ilgalaikė prevencinė programa  „SAUGUS VAIKAS – ŽINANTIS VAIKAS“, kuri apima smurto – patyčių, saugumo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymo, tolerancijos, žalingų įpročių prevencijos įgyvendinimą „Molinuko“ ugdymo įstaigoje.

Darželio bendruomenė dalyvauja Emocinės pagalbos tarnybos „Vaiku linija“ organizuotoje akcijoje „Savaitė be patyčių“ ir VŠĮ „Vaiko labui“ programos „Zipio draugai“ veikloje „Duok draugui ranką“.

Atsižvelgdama į savo bendruomenės poreikius ir aktualijas, pedagogų komanda, koordinuojama socialinės pedagogės Janinos Minikauskienės, kiekvienai amžiaus grupei parengė veiklos planą, kurio pagrindinis tikslas – visais įmanomais būdais atkreipti visų dėmesį į smurto ir patyčių problemą, skatinti draugiškus vaikų ir suaugusiųjų tarpusavio santykius, kurti saugią ugdymo(si) aplinką mūsų darželyje, padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios nėra normalus reiškinys.