Siekiant efektyviau identifikuoti ir tenkinti ugdytinių specialiuosius poreikius, lopšelyje – darželyje „Molinukas“ pagalbos teikimas vykdomas trimis pakopomis:

I pakopa. Vaiką stebi ir pagalbą teikia grupės pedagogai. Apie ugdymo(si) sunkumus informuoja tėvus. Esant reikalui ir tėvams pritariant, kreipiamasi į lopšelio – darželio specialiojo ugdymo komisiją dėl tolesnio vaiko ugdymo(si).

II pakopa. Pagalbą teikia grupės pedagogai, tėvai, logopedas, socialinis pedagogas. Specialiosios pagalbos teikimą kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

III pakopa. Vaiką tiria, konsultuoja tėvus ir mokytojus Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Tikslas – užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Pedagogai ugdymo(si) veikloje diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į atskirų grupių poreikius ir realius gebėjimus.

Vaiko gerovės komisija – grupė specialistų, kurie sprendžia įstaigos vaikų specialiojo ugdymosi poreikių pradinio įvertinimo, jų siuntimo į PPT, ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus. Vilniaus lopšelio – darželio „Molinukas“ specialiojo ugdymo komisijos sudėtis: Ingrida Laužikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Asta Sėjūnaitė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė; Janina Minikauskienė – socialinė pedagogė; Genovaitė Direikienė – dietistė.

Specialiojo ugdymo organizavimo principai:

Lygių galimybių – specialiųjų poreikių vaikams sudaromos vienodos ugdymo(si) sąlygos kaip ir kitiems vaikams;

Integracijos – specialiųjų poreikių vaikai ugdosi ir dalyvauja įvairioje veikloje kartu su kitais vaikais;

Visuotinumo – ugdomi visi specialiųjų poreikių vaikai;

Tęstinumo – specialiųjų poreikių vaikų ugdymas(sis) visą gyvenimą;

Perimamumo ir lankstumo – ugdymo įstaigų suderinta veikla, laiduojanti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) tęstinumą.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimas

Specialusis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas organizuojamas visiškos ir dalinės integracijos formomis: visiškos – kai vaikas visą ugdymo(si) laiką praleidžia ikimokyklinėje įstaigoje; dalinės integracijos – kai dalį veiklos praleidžia su kitu specialistu (lanko logopedines pratybas) .